Telephone block

Doctor

1. Ποιά είναι η Open Health Alliance;

Η Open Health Alliance (Ανοικτή Συμμαχία για την Υγεία) είναι ένα Πανελλήνιο Ιατρικό Δίκτυο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Πολύ-Ιατρεία, Φορείς Υγείας, Πολίτες και Ενώσεις Ασθενών.

Πως δημιουργήθηκε η ιδέα ?

Η ιδέα δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υπάρχει ένας οργανισμός που να ενισχύει την σχέση και συνεργασία των πολιτών-ασθενών με τους ιατρούς τους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ο «ενημερωμένος πολίτης – ο ασθενής που συμμετέχει». Η ιδέα του «ενημερωμένου ασθενή» όπως και του «ασθενή που συμμετέχει» είναι η νέα τάση στην παγκόσμια Ιατρική, που επήλθε με την χρήση του διαδικτύου. Σε αυτήν, ο ασθενής είναι μέτοχος της ίασης και παρακολούθησης της υγείας του. Ο πολίτης είναι ενημερωμένος για την πρόληψη, την προσωπική του υγεία αλλά και τα δικά του ενδιαφέροντα υγείας, που μπορεί να καλύπτουν τόσο τον εαυτό του αλλά και τα μέλη της οικογένειας του.

2. Σε ποιούς απευθύνεται και ποιός μπορεί να γίνει Ιατρικό Μέλος;

Απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φορείς Υγείας, πολίτες & Ενώσεις Ασθενών.

Η καινοτομία του σε σχέση με τις υπάρχουσες ενώσεις είναι ότι λειτουργεί έχοντας σαν βάση την ισοτιμία μεταξύ ιατρών και ασθενών. Μέλη μπορούν να γίνουν, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οδοντίατροι, μονάδες φροντίδας υγείας, πολίτες, ασθενείς και Ενώσεις Ασθενών.

Όσοι ιατροί & φορείς Υγείας ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον φορέα μας θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα επιστημονικά & ποιοτικά κριτήρια ένταξης. Οι εγγραφές γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας και γεωγραφικής κατανομής σε όλη την ελληνική επικράτεια.

3. Ποιά είναι τα οφέλη της συμμετοχής σας στην Open Health Alliance

Η Open Health Alliance δημιουργήθηκε από γιατρούς και είναι σε θέση να παρέχει ισοτιμία, εμπιστοσύνη και διαφανείς διαδικασίες ανάμεσα στα μέλη της, που είναι θεμελιώδη αρχές του τρόπου λειτουργίας της. Ο γιατρός ενώνει το δυναμικό του με ένα επιστημονικό και επαγγελματικό δίκτυο παροχής υγείας που παράγει συνέργιες σε επίπεδο ιατρικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό από τα μέλη του και προς τα μέλη του (ιατροί, φορείς υγείας ενώσεις ασθενών, επιστημονικές εταιρείες, ΜΚΟ, άλλους φορείς Υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς, Πολίτες).

Οι ιατροί γίνονται μέρος ενός ισχυρού δικτύου ιατρών που καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σημερινής εποχής. Αρχικά αποκτώντας ένα μοναδικό εργαλείο που τον βοηθά να συμμετέχει σε ομαδικές συνέργειες του φορέα, δίνοντας τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα μπορούν να προσφέρουν στους υπάρχοντες πελάτες τους, μια ψηφιακή υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, που επιτρέπει την καλύτερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία μαζί τους. Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας, Ενώνει ως μόνιμος συνδετικός κρίκος (ως σημείο σύνδεσης και online επικοινωνίας) τον ιατρό με τους ασθενείς του.

Τα μέλη της Open Health Alliance μπορούν να συμμετέχουν σε συμφέρουσες συμφωνίες με οργανισμούς, εταιρείες κλπ για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια και προσφορές από τους συνεργάτες της Open Health Alliance.

Μέσα από το portal της Open Health Alliance, μπορεί το κάθε μέλος μας να μοιραστεί το επιστημονικό του έργο και τις επαγγελματικές του επιτυχίες με τα υπόλοιπα μέλη της ιατρικής μας κοινότητας, ενώ το προφίλ του είναι διαθέσιμο στους πολίτες.

Επειδή η γνώση είναι δύναμη, ο φορέας μας ενημερώνει με εγκυρότητα και ταχύτητα τα μέλη του για κάθε ζήτημα που αφορά τον κλάδο μας και για κάθε εξέλιξη στο λειτούργημα του ιατρού.

4. Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Ιατρικό μέλος;
  1. Να είναι νόμιμα λειτουργούντες φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα ιατροί, οδοντίατροι και ιατρικές εταιρείες – νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, οδοντιατρείου ή ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή ιατρικής, οδοντιατρικής εταιρίας ή ιδιωτικού πολυιατρείου ή Ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις και ανεξάρτητα της ιατρικής ειδικότητας στην οποία δραστηριοποιούνται.
  2. Να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη ή μέτοχοι σε φορέα με σκοπό αντίθετο του φορέα μας. Δεν απαγορεύεται στα μέλη μας να έχουν συμβάσεις έργου με οποιονδήποτε άλλο φορέα.
  3. Να διατηρούν ιατρείο, οδοντιατρείο ή ιατρική εταιρία που να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 σε εξοπλισμό και μέσα.
  4. Να διαφυλάττουν και να τηρούν τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας. V. Να διαθέτουν στοιχειώδη ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφορικής (H/Y, εκτυπωτή) και χρήση διαδικτύου, στοιχείων άλλωστε πλέον απαραίτητων για την σύμβαση και την επικοινωνία τους με τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.
  5. Θετική εισήγηση από την 3μελή επιστημονική επιτροπή της αντίστοιχης ειδικότητας και την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.
5. Πόσες κατηγορίες Ιατρικών μελών υπάρχουν και σε τι διαφέρουν;

Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες μελών:

 - Πλήρη μέλη

 - Συνεργαζόμενα μέλη

 - Επίτιμα μέλη

Τα πλήρη μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που απορρέουν από την συμμετοχή τους στο φορέα μας, όπως για παράδειγμα προτεραιότητα στις οικονομικές συμφωνίες, ολοκληρωμένη παρουσίαση στο portal της Open Health Alliance κ.α. Παράλληλα έχουν κατοχυρώσει και την θέση τους και προβολή τους στον Πανελλήνιο Χάρτη Υγείας της Open Health Alliance. Για να γίνει κάποιος πλήρες μέλος θα πρέπει να καταβάλει εφάπαξ εισφορά εγγραφής, η οποία ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα ενώ για τα νομικά πρόσωπα ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έως δύο ιατρικές ειδικότητες, το ποσό της εισφοράς εγγραφής ορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.

Τα συνεργαζόμενα μέλη συμμετέχουν σε μερικές από τις δράσεις δημοσιότητας στο portal, ενώ έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μερικές από τις δράσεις του φορέα. Με τον θεσμό των συνεργαζόμενων μελών, οι ιατροί έχουν τη ευκαιρία να έχουν δοκιμαστική πρόσβαση στις πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας μας, ενώ μπορούν να γίνουν και πλήρη μέλη για να κατοχυρώσουν την συμμετοχή τους στον Χάρτη Υγείας της Open Health Alliance. Σημειώνουμε ότι η εγγραφή για τα συνεργαζόμενα μέλη είναι εντελώς δωρεάν και δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφοράς εγγραφής.

Ακόμα στον φορέα μας, υπάρχουν και επίτιμα μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και κοινωνικής προσφοράς. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφοράς εγγραφής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σαν πλήρες μέλος μπορείτε να τα δείτε εδώ.

6. Πώς μπορώ να γίνω Ιατρικό μέλος;

Για να γίνει κάποιος συνεργαζόμενο μέλος χρειάζεται να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μελών. Για να γίνει κανείς πλήρες μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση εγγραφής, πραγματοποιείται αξιολόγηση της αίτησης από την Open Health Alliance. Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης, περιλαμβάνει αξιολόγηση της εκπαίδευσης, της επιστημονικής κατάρτισης του υποψήφιου μέλους, ενώ απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Open Health Alliance.

7. Πώς λειτουργεί η Open Health Alliance;

Όλα τα μέλη της έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, αποτελώντας ενεργά και ισότιμα στοιχεία του φορέα μας. Το ανώτατο όργανο διοίκησης της Open Health Alliance είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία αναθέτει τη διοίκηση του φορέα σε αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. Ο φορέας έχει εσωτερική οργανωτική δομή με τομεάρχες ιατρικών ειδικοτήτων και ιατρικών εταιριών που έχουν σαν κύρια ευθύνη την επιστημονική στήριξη και συντονισμό της ειδικότητας τους όπως επίσης και την θετική ή αρνητική εισήγηση για την είσοδο νέων μελών στον οργανισμό.

8. Τί καινοτόμο προσφέρει η Open Health Alliance;

Η Open Health Alliance προτείνει και υλοποιεί λύσεις και προτάσεις συλλογικής δράσης, που βοηθούν τον ιατρό να ξεπεράσει γραφειοκρατικά και καθημερινά εμπόδια, ασκώντας ανεπηρέαστος το κοινωνικό και επιστημονικό του έργο. Απώτερος σκοπός μας είναι η γέννηση μιας ισχυρής κοινότητας ιατρών, η οποία θα ενισχύσει τον ρόλο του ιατρού στην σύγχρονη κοινωνία, θα δυναμώσει την φωνή του απέναντι στα προβλήματα του κλάδου και θα δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο των λειτουργών της υγείας.

Οραματιζόμαστε ο φορέας μας να γίνει πεδίο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών μας με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ιατρών, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Ο οργανισμός μας δεν περιορίζεται μόνο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη κοινότητα Υγείας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και βασικό άξονα δράσης το συμφέρον του πολίτη.

Στα πλαίσια αυτής της λογικής ο οργανισμός μας δε δρα μόνο σαν φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω των μελών του, αλλά παράλληλα οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις πληροφόρησης και πρόληψης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ο πολίτης μέσω της Open Health Alliance έχει πρόσβαση σε καταξιωμένους επιστήμονες του ιατρικού κόσμου της Ελλάδας και μπορεί να βρει λύσεις εύκολα και γρήγορα για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα όμως έχει και ένα πολύτιμο βοηθό για την καλύτερη ενημέρωση του, βοηθώντας στην καλύτερη πρόληψη.

9.Τι είναι το Σύστημα Υγείας Health Key;

To Σύστημα Υγείας Ηealth Key είναι ο απλός, γρήγορος και εύκολος τρόπος ώστε ο ασθενής σας να έχει πάντοτε μαζί του τον ενημερωμένο Ιατρικό Φάκελο της Υγείας του σε μία κάρτα. Κάθε εξέταση, κλινική και εργαστηριακή, προστίθεται ψηφιακά στον φάκελο του ασθενή από εσάς τους Ιατρούς. Έτσι, και με ένα κλικ, έχετε πάντοτε ολοκληρωμένο το ιστορικό του, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε σωστά την δουλειά σας, να αποφεύγετε ιατρικά σφάλματα και να παρακολουθείτε εύκολα τον κάθε ασθενή σας. Είναι ένα μοναδικό ιατρικό Σύστημα που παρέχει σημαντικά επιστημονικά και οικονομικά οφέλη τόσο στους Ιατρούς όσο και στους Ασθενείς.

Subscribe to Doctor